Skip to main content

Huisregels

-English below-

Tijdens het bezoeken van PLEINVREES Festival gelden voor alle bezoekers de volgende huisregels (de ‘Huisregels’):

 • Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Bezoekers zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen die op verzoek getoond dient te worden;
 • Het in bezit hebben of verhandelen van (hard-)drugs is niet toegestaan op PLEINVREES. Bij constatering van (openlijk) gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht van de bezoeker en de drugs aan de politie. Het bezit en/of gebruik van een kleine hoeveelheid (tot 5 gram) softdrugs voor eigen gebruik wordt gedoogd, voorgedraaide joints zijn niet toegestaan;
 • In het kader van de veiligheid zal PLEINVREES haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan;
 • Bezoekers van PLEINVREES betreden het terrein op eigen risico. PLEINVREES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van PLEINVREES, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op PLEINVREES, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van PLEINVREES;
 • Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen. Deze zijn te verkrijgen bij de entree van PLEINVREES. Bezoekers van PLEINVREES dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende kleding is niet toegestaan;
 • PLEINVREES behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen;
 • Roken in tenten is niet toegestaan;
 • Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren;
 • Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door PLEINVREES niet getolereerd;
 • Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PLEINVREES promotiemateriaal (zoals samples/flyers e.d.) uit te delen;
 • Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PLEINVREES;
 • Bij het betreden en verlaten van PLEINVREES zullen bezoekers ervoor zorgdragen geen overlast te veroorzaken voor de buurt;
 • Het is bezoekers niet toegestaan glazen/ bekers mee te nemen buiten het terrein;
 • Eenmaal gekochte consumptiebonnen, in wat voor een vorm dan ook, worden niet teruggenomen door PLEINVREES;
 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van PLEINVREES te allen tijde op te volgen;
 • Bezoekers die zich niet aan de Huisregels en Algemene Voorwaarden Bezoekers houden, zal de toegang tot het terrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten;

Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Bezoekers.
———————–

During visiting PLEINVREES Festival,visitors are subject to the following house rules (the ‘Houserules’):

 • The minimum age to visit PLEINVREES is 18 years. Visitors have to be in possession of a valid ID, which they have to show on first demand;
 • The possession or dealing of (hard & soft) drugs is prohibited at PLEINVREES. If there is any evidence of overt use and/or possession, confiscation of the drugs will follow and/or the offender and the drugs will be handed over to the police.
 • PLEINVREES will search visitors pre-emptively and check their (hand) bags to ensure the safety of her visitors. Possession of glass, plastic bottles, cans, fireworks, drugs, (fire) arms and/or other dangerous or prohibited items or substances, food, (alcoholic) drinks and/or pets are not allowed;
 • Visitors of PLEINVREES enter the events at their own risk. PLEINVREES takes no responsibility for any damages on any grounds whatsoever, which directly or indirectly arise out of acts or omissions of PLEINVREES, persons in its service, other persons who are working at the event, or third parties during or in connection with the stay at the event, unless the damage is caused by intent or gross negligence by PLEINVREES;
 • Visitors are advised to wear earplugs; these will be available at the entrance of PLEINVREES. Visitors of PLEINVREES must be properly dressed. Wearing a football shirt and/or discriminatory clothing is not allowed;
 • The organization reserves the right to refuse / deny (further) access to visitors in a drunken state and/or under the influence of narcotics;
 • Smoking is not permitted in the tents;
 • It is not allowed to urinate outside of the designated restrooms;
 • PLEINVREES will not tolerate threats, abuse, discrimination, sexual harassment and other nuisance and/or offensive behaviour;
 • It is not allowed to hand out promotional materials (samples / flyers, etc.) without written permission from PLEINVREES;
 • It is not allowed to make professional audio or video recordings without written permission from PLEINVREES;
 • When entering and leaving PLEINVREES visitors shall not cause nuisance to the neighbourhood;
 • Glasses / cups are not allowed to be taken outside the event area;
 • Bought coupons for consumptions can not be refunded for money;
 • Visitors are held to follow instructions, regulations and/or directions of (security) staff of PLEINVREES at all times;
 • Access to the event will be denied to visitors who do not comply with these Houserules and the Terms and Conditions Visitors (‘Algemene Voorwaarden Bezoekers’) without the right to reimbursement of tickets, any service charges and/or other costs;

The event can be changed, moved or cancelled in accordance with the Terms and Conditions Visitors.